Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Bu programa öğrenci alınmamaktadır.

 

Türkçe Eğitimi Bölümü Lisans mezunlarına Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi yapma imkânı sunmayı hedefleyen program, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında başlamış ve Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’na bağlı tezsiz yüksek lisans programıdır. Programda Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili uygulamalı ve kuramsal bilgilerin yanı sıra bilimsel araştırma yöntemlerine yer verilecektir. Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayan etkinlikler düzenlenecek, öğrencilere çeşitli formatlarda ders materyalleri sunulacaktır. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans diploması verilecektir.

Programın Kapsamı

Türkçe Eğitimi Bölümü Lisans mezunlarına Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi yapma imkânı sunmayı hedefleyen program, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında başlamış ve Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’na bağlı tezsiz yüksek lisans programıdır. Programda Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili uygulamalı ve kuramsal bilgilerin yanı sıra bilimsel araştırma yöntemlerine yer verilecektir. Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayan etkinlikler düzenlenecek, öğrencilere çeşitli formatlarda ders materyalleri sunulacaktır. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans diploması verilecektir.

 • • Eğitimin senkron bölümlerinde sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri ile öğrenciler arasındaki etkileşim yoğun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu etkileşimin sağlanması için canlı sınıf uygulamaları, video konferanslar vb. düzenlenmektedir.
 • • 25-30 kişilik oluşturulan sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri tarafından belirlenen gün ve saatlerde online oturumlar düzenlenmektedir.
 • • Eğitimin asenkron bölümünde öğrencilerin kullanımına sunulacak çeşitli ders materyalleri ve etkinlikler düzenlenmektedir.
 • • Öğrencilerden grup çalışmaları yaparak proje geliştirmeleri istenmektedir. Ders öğretim üyesinin de yer aldığı online grup tartışmaları düzenlenmektedir.

Programlarda öğrencilerin en az aynı dersin yüzyüze uygulamasındakikadar öğrenme aktivitelerine yer verilmesi sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayan etkinlikler düzenlenmekte, çeşitli formatlarda ders materyalleri hazırlanmaktadır.

Hazırlanan ders materyalleri ve tasarlanan etkinlikler aşağıda yer almaktadır.

Ders Materyalleri

 • • Sunum: Derslerin öğretim üyeleri sanal sınıf uygulamalarında sunum üzerinden derslerini anlatabilmekte ve daha sonra öğrenciler bu sunumlara sistem üzerinden erişip indirebilmektedir.
 • • Ders notu: İlgili dersin öğretim üyesi tarafından haftalık ders notları hazırlanmaktadır.
 • • Online kaynaklar: Derslerin öğretim üyeleri derslere yardımcı kaynak niteliği taşıyacak web adreslerini kaynak olarak ekleyebilmektedirler.

Etkinlikler

 • • Canlı sınıf uygulamaları ve video konferanslar: Her sanal şube için farklı zamanlarda canlı sınıf uygulamaları ve video konferanslar gerçekleştirilecektir. Canlı sınıf uygulamalarında öğrenciler anlamadığı konularda öğretim elemanına soru sorabildiği gibi örnek olayları tartışılabilmektedir.
 • • Online grup toplantıları: Öğrenciler gruplara bölünerek belirledikleri saatlerde sistem üzerinden online toplantılar yapabilmektedir.
 • • Proje çalışmaları: Bireysel ve grup çalışması şeklinde proje çalışmaları yürütülmektedir.
 • • Haftalık ödevler-okumalar: Dersin öğretim üyesi haftalık ödevler ve okumalar vermektedir.
 • • Açık uçlu sorular: Sisteme açık uçlu sorular eklenmekte, öğrencilerin verdiği cevaplar doğrultusunda dersin öğretim üyesi dönütte bulunmaktadır.
 • • Periyodik e-sınavlar: Her ders için periyodik olarak e-sınavlar uygulanmakta ve öğrenci gelişimi takip edilmektedir.

Değerlendirme

Öğrencilerin Öğretim Yönetim Sistemi üzerindeki tüm faaliyetleri kaydedilmektedir. Her öğrencinin ders içeriğini ne ölçüde takip ettiği ve sohbetlere katılımı ile ilgili bilgiler Öğretim Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak kaydedilmekte dersi yürüten öğretim elemanının bilgisine sunulmaktadır. Öğretim elemanı öğrencilere ödev, proje ve online sınav vererek değerlendirmekte ve gerekli geri bildirimlerde bulunmaktadır.

Programda yer alan her bir ders için bir vize, final ve bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Öğrenciler vize sınavlarını Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirmekte ve dönem boyunca verdikleri ödevler, gerçekleştirdikleri kısa sınavlar ve canlı sınıf uygulamalarına katılım durumları vize notlarına etki etmektedir. Final ve bütünleme sınavı ise yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Final ve bütünleme sınav yerleri sınav tarihinden 1 ay önce internet üzerinden öğrencilere duyurulmakta ve öğrenciler sınava girecekleri yerleri seçmektedirler.

Sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü sayfasında yer alan akademik takvimde yer almaktadır. Derslerin sınav tarihleri ise öğretim yönetim sistemi üzerinden yayınlanmaktadır.

Başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içinde yapılan vize sınavları ve çalışmaların katkısı %20, final ve bütünleme sınavının ağırlığı %80‘dir. Dersin öğretim elemanı, yarıyıl içinde yapılan çalışmaları; sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilmektedir.

Programdan mezun olma şartları

Adayların tezsiz yüksek lisans programında en az 12 ders almaları, 36 krediyi tamamlamaları ve dönem projesini başarıyla geçmeleri zorunludur. Tezsiz program en az üç yarıyıl ders ve dönem-bitirme projelerinden oluşmaktadır.

Bu programa öğrenci alınmamaktadır.

<!–
Öğrenci Kabulü

Programa başvuru şartlarını kayıt döneminde Eğitim Bilimleri Enstitüsü duyurmaktadır.  Programa başvuracakların Lisans mezuniyet ortalaması dikkate alınacaktır. Kazananların belirlenmesinde en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar programa kabul edilirler.

Ön Kayıtta İstenen Belgeler

 1. 1 adet Fotoğraf
 2. Lisans Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti
 3. Lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgesi onaylı sureti,
 4. Yüksek lisans programına başvururken transkripti dörtlük sisteme göre düzenlenmiş adayların dörtlük sistemdeki notlarının 100’lük sistemdeki karşılıkları, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 05.09.2008 Tarih ve 24853 sayılı kararı gereğince kabul edilen “Not Dönüşüm Tablosu” üzerinden yapılacaktır.
 5. Ön kayıt yaptıracak öğrencilerin Kırtasiye, Baskı, İletişim vs. gider karşılığı olarak Atatürk Üniversitesi Üniversite Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Derneği’nin Ziraat Bankasındaki; 59739854-5023 numaralı hesabına yatırılan [50 (elli) TL] bağış dekontu .
 6. Ön kayıt müracaatları, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne internet üzerinden yapılacak ve müracaat evrakları şahsen enstitüye teslim edilecektir. İnternet üzerinden kayıt yapacak adaylar üniversitemiz internet adresindeki Öğrenci Bilgi Sisteminden (Danışman-Öğrenci kısmından) otomasyon programını kullanarak ön kayıtlarını yapacaklardır.
 7. Lisansüstü eğitime başvuran adaylar, istenilen belgeleri enstitüye teslim edip, başvurularını onaylattıktan sonra, ön kayıt süresi içinde alan şartlarına uygun olarak en fazla beş tercih yapabileceklerdir. Tercih yapmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Birinci Yerleştirmede sadece kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edilecektir. Kayıtlar, öğrenciler tarafından belirtilen tarihlerde yaptırılacaktır. Haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle bizzat kaydını yaptıramayan adaylar, vekâlet veya kanuni temsilcileri aracılığıyla kayıt süresi içinde kayıtlarını yaptırabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tercih ettiği programlardan birine yerleştirildiği halde, belirlenen tarihlerde kazandıkları programa kayıt yaptırmayanlar kayıt yaptırma hakkını kaybetmiş sayılırlar.

Başvuruların Değerlendirmesi

 1. Tezsiz Y. Lisans programına başvuracakların Lisans mezuniyet ortalaması dikkate alınacaktır. Kazananların belirlenmesinde en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar programa kabul edilirler. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, kesin kayıtlardan sonra boş kalan kontenjanlar için yedek aday ilan edilir.
 2. Kayıt hakkı kazanan adaylardan ilan edilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmadıkları için boş kalan kontenjanlar için, yedek olarak ilan edilen adaylardan müracaat edenler alınacaktır.

Kesin Kayıt Esnasında İstenen Belgeler

Aşağıda istenen bütün belgelerin tasdikli sureti alınacak olup, Enstitüde hiçbir evrakın tasdiki yapılmayacaktır.

 1. 4 Adet Fotoğraf (Mevzuata uygun olacak)
 2. Y. Lisans için Lisans Mezuniyet Belgesi’nin onaylı sureti (daha önce verenler hariç)
 3. Nüfus Cüzdan sureti
 4. Harç dekontu (Ücretle ilgili husus enstitü web sayfasında ilan edilecektir.)
 5. Erkek öğrenciler için Askerlik Şubesinden alınacak Durum Belgesi (Askerliğini yapmayanlar için)

–>

Ücretlendirme

Ders, dönem projesi ücretleri, her ders kayıt döneminde kredi başına hesaplanır ve ilan edilir. Ders ücretleri e-öğrenme içeriklerine erişim, etkinliklere katılım, ders hocaları ile iletişim ve sınavlara katılım hizmetlerini içerir.

Programın katkı payı her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenecek harç ücretlerinden oluşmaktadır. Ödeme planlarına Eğitim Bilimleri Enstitü sayfasından ulaşabilirsiniz. Eğitim Bilimleri sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Türkçe Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvim

Atatürk Üniversitesi Türkçe Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Akademik Takvimi

Başlangıç Bitiş
Ders Kaydı 14.09.2015 20.09.2015
Öğretime Başlama 28.09.2015 03.01.2016
Uzaktan Eğitim Ders Uygulamasının Sonu ——–
Ara(Vize) Sınavı İlan Edilecektir.
Final Sınavı İlan Edilecektir.
Bütünleme Sınavı İlan Edilecektir.

                                              Bu programa öğrenci alınmamaktadır.

Atatürk Üniversitesi Türkçe Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Akademik Takvimi

Başlangıç Bitiş
Ders Kaydı 10.02.2016 16.02.2016
Öğretime Başlama 15.02.2016 22.05.2016
Uzaktan Eğitim Ders Uygulamasının Sonu ———
Ara(Vize) Sınavı İlan edilecektir.
Final Sınavı İlan edilecektir.
Bütünleme Sınavı İlan edilecektir.

TÜRKÇE EĞİTİMİ DERSLERİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ DERSLERİ İLK DÖNEM

Ders Kodu Ders Adı Öğretim Üyesi T/U/K Z/M/S AKTS
TET 701 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU 0/0/3> Z 3
TET 702 Yazınsal Metin İncelemeleri I Prof. Dr. Osman GÜNDÜZ 0/0/3 Z 3
TET 703 Çocuklar İçin Edebiyat Eğitimi Doç. Dr. Lokman TURAN 0/0/3 Z 3
TET 704 Uygulamalı Yaratıcı Yazma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Tacettin ŞİMŞEK 0/0/3 Z 3
TET 705 Osmanlı Türkçesi ve Metin İncelemeleri Prof. Dr. H. Ahmet KIRKKILIÇ 0/0/3 Z 3

TÜRKÇE EĞİTİMİ DERSLERİ İKİNCİ DÖNEM

Ders Kodu Ders Adı Öğretim Üyesi T/U/K Z/M/S AKTS
TET 721 Yazınsal Metin İncelemeleri II Prof. Dr. Osman GÜNDÜZ 0/0/3 Z 3
TET 722 Türkçe Temel Kaynakları ve
Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ 0/0/3 Z 3
TET 723 Türk Lehçe ve Şivelerini Konuşanlara Türkiye Türkçesinin Öğretimi Doç. Dr. Osman MERT 0/0/3 Z 3
TET 724 Türk Edebiyatında Sembol
ve Mecaz  Dünyası
Prof. Dr. Ahmet KIRKKILIÇ 0/0/3 Z 3

TÜRKÇE EĞİTİMİ DERSLERİ ÜÇÜNCÜ DÖNEM

Ders Kodu Ders Adı Öğretim Üyesi T/U/K Z/M/S AKTS
TET 741 Çağdaş Öğretim Teknikleri ve
Türkçe Öğretiminde Kullanımı
Yrd. Doç. Dr. Tacettin ŞİMŞEK 0/0/3 Z 3

Programlarda öğrencilerin en az aynı dersin yüzyüze uygulamasındaki kadar öğrenme aktivitelerine yer verilmesi sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayan etkinlikler düzenlenmekte, çeşitli formatlarda ders materyalleri hazırlanmaktadır.

Hazırlanan ders materyalleri ve tasarlanan etkinlikler aşağıda yer almaktadır.

Ders Materyalleri

 • • Sunum: Derslerin öğretim üyeleri sanal sınıf uygulamalarında sunum üzerinden derslerini anlatabilmekte ve daha sonra öğrenciler bu sunumlara sistem üzerinden erişip indirebilmektedir.
 • • Ders notu: İlgili dersin öğretim üyesi/üyeleri tarafından haftalık ders notları hazırlanmaktadır.
 • • Online kaynaklar: Derslerin öğretim üyeleri derslere yardımcı kaynak niteliği taşıyacak web adreslerini kaynak olarak ekleyebilmektedirler.

Etkinlikler

 • • Canlı sınıf uygulamaları ve video konferanslar: Her sanal şube için farklı zamanlarda canlı sınıf uygulamaları ve video konferanslar gerçekleştirilecektir. Canlı sınıf uygulamalarında öğrenciler anlamadığı konularda öğretim elemanına soru sorabildiği gibi örnek olayları tartışılabilmektedir.
 • • Online grup toplantıları: Öğrenciler gruplara bölünerek belirledikleri saatlerde sistem üzerinden online toplantılar yapabilmektedir.
 • • Proje çalışmaları: Bireysel ve grup çalışması şeklinde proje çalışmaları yürütülmektedir.
 • • Haftalık ödevler-okumalar: Dersin öğretim üyesi haftalık ödevler ve okumalar vermektedir.
 • • Açık uçlu sorular: Sisteme açık uçlu sorular eklenmekte, öğrencilerin verdiği cevaplar doğrultusunda dersin öğretim üyesi dönütte bulunmaktadır.
 • • Periyodik e-sınavlar: Her ders için periyodik olarak e-sınavlar uygulanmakta ve öğrenci gelişimi takip edilmektedir.

Değerlendirme

Öğrencilerin Öğretim Yönetim Sistemi üzerindeki tüm faaliyetleri kaydedilmektedir. Her öğrencinin ders içeriğini ne ölçüde takip ettiği ve sohbetlere katılımı ile ilgili bilgiler Öğretim Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak kaydedilmekte dersi yürüten öğretim elemanının bilgisine sunulmaktadır. Öğretim elemanı öğrencilere ödev, proje ve online sınav vererek değerlendirmekte ve gerekli geri bildirimlerde bulunmaktadır.

Programda yer alan her bir ders için bir vize, final ve bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Öğrenciler vize sınavlarını Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirmekte ve dönem boyunca verdikleri ödevler, gerçekleştirdikleri kısa sınavlar ve canlı sınıf uygulamalarına katılım durumları vize notlarına etki etmektedir. Final ve bütünleme sınavı ise yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Final ve bütünleme sınav yerleri sınav tarihinden 1 ay önce internet üzerinden öğrencilere duyurulmakta ve öğrenciler sınava girecekleri yerleri seçmektedirler.

Sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü sayfasında yer alan akademik takvimde yer almaktadır. Derslerin sınav tarihleri ise öğretim yönetim sistemi üzerinden yayınlanmaktadır.

Başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içinde yapılan vize sınavları ve çalışmaların katkısı %20, final ve bütünleme sınavının ağırlığı %80‘dir. Dersin öğretim elemanı, yarıyıl içinde yapılan çalışmaları; sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilmektedir.

Programdan mezun olma şartları

Adayların tezsiz yüksek lisans programında en az 12 ders almaları, 36 krediyi tamamlamaları ve dönem projesini başarıyla geçmeleri zorunludur. Tezsiz program en az üç yarıyıl ve dönem-bitirme projelerinden oluşmaktadır.

Programda öğrenci olmanın şartları nelerdir?

Kayıt döneminde Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından duyurulmaktadır.

İnternet üzerinden eğitime nasıl erişim sağlanır?

Programa kayıt yaptırıldıktan sonra, öğrenciler, öğrenci bilgi sistemindeki kullanıcı adı ve şifreleri ile eğitim ortamına internet üzerinden ulaşabilecekler. Uzaktan eğitimdeki dersleri takip edebilmek için bilgisayar, internet bağlantısı ve mikrofonlu kulaklığa sahip olunması yeterlidir.

Uzaktan Eğitimde kullanılacak bilgisayarın minimum özellikleri ne olmalıdır?

1.8 GHZ işlemci, 1 GB Ram,256 MB Ekran kartı, 40 GB harddisk ve görüntülü sohbet için herhangi bir marka webcam ve mikrofonlu kulaklık yeterli olmaktadır. Bilgisayarda Internet Explorer (IE) veya Mozilla Firefox tarayıcı, Flash Player, Acrobat Reader programları yüklü olmalıdır.

Uzaktan eğitimde eğitim öğretim süresi ne kadardır?

Uzaktan öğretim sistemine göre öğretim gören öğrencilerin eğitim-öğretim süresi 3 dönem, 1,5 yıldır.

Uzaktan eğitimin ücreti ne kadardır?

Ders, dönem projesi ücretleri, her ders kayıt döneminde kredi başına hesaplanır ve ilan edilir.

Ders ücretleri e-öğrenme içeriklerine erişim, etkinliklere katılım, ders hocaları ile iletişim ve sınavlara katılım hizmetlerini içerir. Program ücretlerine Eğitim Bilimleri Enstitüsü web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Uzaktan eğitim nasıl yapılır?

Uzaktan eğitimde derslere eğitim yönetim sistemi üzerinden erişilir. Öğrencilere eğitim yönetim sistemi üzerinden derslere ait ders notları, e-öğrenme içerikleri, video dersler gibi eğitsel materyaller sunulur. Dönem içinde canlı sınıf uygulamalarıyla derslerin öğretim elemanlarıyla sohbet oturumları ve forum bölümünde derslerle ilgili tartışmalar düzenlenir. Dersin öğretim elemanı öğrencilere ödevler verebilir. Öğrenciler dönem içerisinde online ve yüz yüze sınavlara katılır.

Uzaktan eğitim sınav sistemi nasıldır?

Vize sınavları, internet üzerinden yapılmaktadır. Öğrenciler sınavlara belirtilen tarih ve saatte internet erişimine sahip bir ortamdan katılabilirler. Final ve bütünleme sınavları ise yüz yüze yapılmaktadır.  Final ve bütünleme sınav yerleri sınav tarihinden 1 ay önce internet üzerinden öğrencilere duyurulmakta ve öğrenciler sınava girecekleri yerleri seçmektedirler.

Vize sınavları ve final ve bütünleme sınavlarının geçme notuna katkısı ne kadardır?

Uzaktan eğitimde final ve bütünleme sınavlarının başarı notuna katkısı %80, yarıyıl içinde yapılan vize sınavları ve çalışmaların başarı notuna katkısı %20’dir. Ders öğretim elemanı, yarıyıl içi çalışmaları; sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilir.

Harf notu aralığı nasıldır?

Programdan mezun olma şartı nedir?

Öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında en az 12 ders almaları, 36 krediyi tamamlamaları ve dönem projesini başarıyla geçmeleri zorunludur.

Alınan Diplomada Uzaktan Eğitim Belirtilecek mi?

Hayır, diplomada üniversite, enstitü adı ve bölüm bilgisi belirtilecektir.

Uzaktan eğitimde devam zorunluluğu varmı?

Programa kayıtlı öğrencilerde devam zorunluluğu aranmaz.

Kayıt silme veya sildirme halinde ödenmiş olan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilir mi?

Kayıt silme veya sildirme halinde ödenmiş olan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

Uzaktan eğitim öğrencileri için disiplin kuralları geçerlimidir?

Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Güvenlik ve Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans uzaktan eğitim sistemine kayıtlı öğrenciler, öğrenci bilgi sistemi ve öğretim yönetim sistemine giriş için belirlenen kullanıcı ismini ve şifresini kullanmak ve bunların başkası tarafından kullanılmaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Kullanıcı adının ve şifresinin başka kişilerce kullanıldığı şüphesinde olan öğrencinin en kısa zamanda sistem yöneticilerine başvurması gerekir. Her iki sistemde geçekleştirilen tüm işlemler, doğrudan öğrencinin sorumluluğundadır.

Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamadıkları gibi, öğretim yönetim sistemine giremezler.

Türkçe Eğitimi T.Y.L. Canlı Sınıf Ders Programı

Canlı derslere lms sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz. Canlı derslere ulaşmak için tıklayınız.

Program Koordinatörleri
Prof. Dr. Osman GÜNDÜZ
E-Mail:ogunduz@atauni.edu.tr
Web adresi için tıklayınız.
Program Sorumlusu
Çetin LALOĞLU
E-Mail:
cetinlaloglu@gmail.com

Yoruma kapalı.